Andmekaitsetingimused

Käesolevad andmekaitsetingimused kohalduvad füüsilise isiku andmetele, mis on esitatud, mida kogutakse või töödeldakse muul viisil PauseDigital OÜ poolt.

Andmekaitsetingimustes on selgitatud isikuandmete kogumise ning kasutamise põhimõtted.

Allolevad andmekaitsetingimused on PauseDigital OÜ (registrikood 12737295) veebilehe ning teenuse osutamise lahutamatuks osaks.

1. Mõisted

1.1. Isikuandmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1.3. Vastutav töötleja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.

1.4. Volitatud töötaja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Volitatud töötleja

PauseDigital OÜ võib arendustööde tegevuse käigus töödelda isikuandmeid. Sellisel juhul on isikuandmete vastutavaks töötlejaks töö tellija ning volitatud töötlejaks PauseDigital OÜ. PauseDigital OÜ töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana vaid vastutava töötleja nimel.

3. Vastutav töötleja

PauseDigital OÜ töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana isikuandmeid teenuse osutamiseks lepingu täitmise eesmärgil.

4. Kontaktivorm

PauseDigital OÜ töötleb isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress ja pöördumise sisu) läbi veebilehel oleva kontaktivormi. Juhul, kui pöördujaks on füüsiline isik, on isikuandmete töötlemine vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. PauseDigital OÜ juhib tähelepanu, et juriidilise isiku andmed (sh juriidilise isiku nimel tehtud pöördumine) ei kuulu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaldamisalasse.

5. Õigused enda andmetele

Füüsilistel isikutel on õigus tutvuda oma andmetega, mida PauseDigital OÜ on nende kohta kogunud. Isikutel on õigus taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida PauseDigital OÜ on kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt. Isikul on võimalik pöörduda PauseDigital OÜ poole, saates kirjainfo@pausedigital.ee.

6. Küpsised

PauseDigital OÜ kasutab veebilehel vaid veebilehe toimimiseks vajalikke küpsiseid. Vajalikud küpsised aitavad teha veebilehe paremini kasutatavaks.

PauseDigital OÜ ei kogu veebilehel küpsiste kasutamisega isikuandmeid.