Tüüptingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad “PauseDigital OÜ arendustööde teenuse tüüptingimused” (edaspidi: arendusteenuse tüüptingimused või tüüptingimused) määravad kindlaks PauseDigital OÜ (edaspidi: arendusteenuse pakkuja) õigused ja kohustused arendustegevuste teenuste osutamisel.

1.2. Tüüptingimused on arendustööde teenuse osutamise lepingu lahutamatuks osaks

1.3. Seaduse olulisest põhimõttest kõrvale kalduv tüüptingimus on tühine.

1.4. Kirjalikud kokkulepped tähendavad käesolevate tüüptingimuste puhul elektroonilist taasesitamist võimaldavat kokkulepet, sh meili või sotsiaalmeedia kirjalikus suhtluses kokkulepitut.

1.5. PauseDigital OÜ loodud toote või teenuse loata kopeerimise eest kohaldub leppetrahv summas 10 000 eurot.

2. Lepingu ese

2.1. Lepingu alusel pakub arendusteenuse pakkuja IT-arendusteenust vastavalt kliendi soovitud arendustööle. Konkreetsed teenuse osutamise tingimused lepitakse kokku igakordselt teenuse osutamise lepingus.

3. Lepingu kehtivus

3.1. Leping jõustub pärast lepingu sõlmimist poolte vahel samal päeval, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

4. Arendustööde planeerimine

4.1. Arendustööde tellija annab arendusteenuse pakkujale kirjalikult teada kõikidest vajaminevatest arendustöödest.

4.2. Arendusteenuse pakkuja kinnitab vastavate tööde tegemise kirjalikult. Arendusteenuse pakkuja ei teosta arendustegevusi selliste tegevuste osas, mille osas ei ole arendusteenuse pakkuja kirjalikku kinnitust andnud.

4.3. Arendustöid võib teostada etappidena, kui pooled on teenuse osutamise lepingus selliselt kokku leppinud.

4.3.1. Juhul, kui töid teostatakse etappidena, kinnitab tellija pärast iga etapi valmimist selle sobivusest.

4.3. Juhul, kui tellija soovib arendustööde tegemise ajal lisaarendusi, lepitakse lisaarenduste tegemises, ajakavas ning hinnas kokku kirjalikult.

4.4. Arendustööde valmimise tähtaja lepivad pooled kokku kirjalikult. Juhul, kui tellija soovib muuta arendustööde tegemise ajal valmimise tähtaega, tuleb arendusteenuse osutajal valmimise tähtaja muutmisega nõustumine kinnitada kirjalikult.

5. Garantii

5.1. Arendusteenuse pakkuja valminud arendustöödele kehtib garantii üks aasta.

5.2. Garantii katkeb, kui tellija või kolmas isik on teinud valminud arendustööde osas muudatusi.

5.3. Garantiitööde teostamine on arendusteenuse pakkuja poolt tasuta.

6. Vastutus

6.1. Teenuse osutamise lepingu pooled vastutavad lepingu rikkumiste eest vastavalt lepingule ja seaduses sätestatule.

6.2. Lepingupool ei vastuta lepingu rikkumise eest, kui poole rikkumine tuleneb teise poole lepingu rikkumisest.

6.3. Lepingut rikkuv pool hüvitab lepingu rikkumisest ja/või lepingu rikkumise tõttu ülesütlemisest tekkinud otsese varalise kahju, sealhulgas mõistlikud õigus-, inkasso- ja muud kulud.

6.4. Hüvitis makstakse välja kannatanud lepingupoole esimesel nõudmisel. Saamata jäänud tulu ja mittevaraline kahju hüvitatakse ainult tahtliku lepingu rikkumise korral.

6.5. Lepingu poolte kogu varaline vastutus on piiratud lepingu koguväärtusega. See piirang ei kehti lepingu tahtliku rikkumise korral.

7. Tasumise tingimused

7.1. Arendusteenuse tellimisel esitab arendustööde pakkuja vastavate arendustööde teostamise eest hinna, millele lisandub käibemaks.

7.2. Arendustööde kestel lisandunud lisaarenduste hinnas lepivad arendusteenuse osutaja ja tellija kokku eraldi.

7.3. Arendusteenuse osutajal on õigus esitada suuremahuliste arendustööde puhul tellijale vahearveid.

7.3. Kui tellija viivitab arendustööde eest tasumisega, on arendusteenuse osutajal õigus nõuda tellijalt viivist 0.05% päevas iga kalendripäeva kohta kuni arve tasumiseni.

8. Lepingu lõpetamine

8.1. Arendusteenuse osutamise leping lõpeb, kui teenuse osutamise lepingus kokkulepitud kohustused on täidetud.

8.2. Teenuse osutamise lepingut on võimalik lõpetada ka poolte kokkuleppel.

9. Konfidentsiaalsuskohustus

9.1. Lepingut ja lepingu täitmist puudutavat teavet hoitakse konfidentsiaalsena ning seda ei avaldata kolmandatele isikutele ilma teise Poole nõusolekuta.

9.2. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka pärast lepingu lõppemist. Konfidentsiaalsuskohustus aegub viis (5) aastat pärast teenuse osutamise lõppemise kuupäeva, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

9.3. Töötajatel või teistel isikutel, kes lahkuvad ametikohalt mõne lepinguosalise juurest, kohaldatakse konfidentsiaalsuskohustust ka pärast töölt lahkumist.

9.4. Konfidentsiaalsuse rikkumise korral võtab vastutav pool kasutusele mõistlikud meetmed, et vältida või vähendada teisele lepingupoolele tekitatud kahju.

9.5. Poolel on õigus edastada lepinguga seotud teavet riigiasutusele ilma lepingu teise poole loata.

10. Kohalduv õigus

10.1. Arendusteenuse osutamise lepingule kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

11. Kohtualluvus

11.1. Lepinguga seonduvad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Viimati muudetud: 26.02.2023.

PauseDigital OÜ jätab endale õiguse tüüptingimusi ühepoolselt muuta.